Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 2.550.000,00 evrov.

Projekt OBJEM

Pomen akronima: Ozaveščanje, Branje, Jezik, Evalvacija, Modeli

Projekt poteka v sklopu razpisa: »Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc« v sklopu 1: Sporazumevalna zmožnost: bralna in kulturna pismenost ter večjezičnost, točneje sklop 1.1. Bralna pismenost in razvoj slovenščine.

Poudarek je na bralni pismenosti, ki je stalno razvijajoča se zmožnost posameznika za razumevanje, kritično vrednotenje in uporabo pisnih informacij. Kot taka je temelj vseh drugih pismenosti in je ključna za samouresničevanje posameznika ter njegovo uspešno delovanje v družbi.

Najpomembnejši gradniki bralne pismenosti so govor (zmožnost besednega/nebesednega komuniciranja), motiviranost za branje, razumevanje prebranega (razumevanje pomena besed), glasovno zavedanje (členitev povedi, besed), tekoče branje, odziv na besedilo (uporaba prebranega v novih situacijah) ter kritično branje (oblikovanje lastnega mnenja o prebranem).

Razvoj bralne pismenosti poteka na štirih področjih:

  1. bralna pismenosti in razvoj slovenščine (učni jezik, motivacija za branje, ranljive skupine, krepitev vertikalnega povezovanja)
  2. slovenščina kot drugi jezik (za priseljence, begunce, gluhe in naglušne, učence, ki uporabljajo znakovni jezik)
  3. diagnostični pripomočki (za prepoznavanje ravni bralne pismenosti v 2. in 3. vzgojno-izobraževalnem obdobju (VIO) ter napovedniki zgodnje pismenosti v predšolskem obdobju)
  4. posodobljena vloga šolske knjižnice (inovativni in prožni pristopi za razvoj BP)

Aktivnosti projekta se izvajajo od leta 2017 in se bodo končale v letu 2022.

Na Osnovni šoli Frana Erjavca Nova Gorica se je od začetka zamenjalo že nekaj koordinatorjev, trenutno je koordinatorka ga. Tamara Černuta.

Glavni poudarki na naši šoli:

  1. Posebna skrb je namenjena otrokom, katerih materni jezik ni slovenščina (slovenščina za tujce).
  2. Individualna učna pomoč/dodatna strokovna pomoč za nekatere učence z velikimi učnimi težavami (prilagojene dodatne naloge za samo razumevanje besedila ter razčlembo neumetnostnih besedil – lažja besedila).
  3. Spodbujanje k branju ter motiviranje za branje s strani knjižničark:

– branje za bralno značko,
– prireditve (npr. ob zaključku bralne značke),
– MEGA kviz,
– Rastem s knjigo (sodelovanje s splošno knjižnico),
– Naša mala knjižnica (prva triada),
– Ostanimo zvesti knjigi (6.razred – ohranjanje bralcev za zadnjo triado, da ni prevelikega osipa),
– tradicionalne ilustratorske razstave znanih slovenskih ilustratorjev (nazornost ob povezavi ilustracije in besedila),
– knjižničarski krožek.

  1. Spodbujanje učencev k iskanju in kritični presoji novih informacij ter mogoče kasneje samostojnemu ustvarjanju (knjižnično informacijska znanja; vrednotenje vseh vrst literature).
  2. Spodbujanje branja pri urah podaljšanega bivanja (bralno drevo pri zadnjem vhodu v šolo, kjer so otrokom na voljo odpisane in podarjene knjige; tu se zadržujejo otroci med sprostitvijo v podaljšanem bivanju in po želji lahko na klopci prelistajo kakšno knjigo).
  3. Večerno branje (branje po kotičkih).

Dostopnost