Šolska svetovalna služba

Temeljni cilj svetovalne službe je optimalni razvoj otroka ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo. Svetovalna služba pomaga in sodeluje z osnovnim namenom, da bi bili vsi posamezni udeleženci čim bolj uspešni pri uresničevanju temeljnega in v tem okviru vseh drugih sistemsko zastavljenih splošnih in posebnih vzgojno-izobraževalnih ciljev.

Njena temeljna naloga je, da se na podlagi svojega posebnega strokovnega znanja preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomni način vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela s tem, da pomaga in sodeluje z vsemi udeleženci in po potrebi tudi z ustreznimi zunanjimi ustanovami.

Izhodišče za načrtovanje svetovalnega dela predstavljajo Programske smernice za delo svetovalne službe, ki dopuščajo, da svetovalni delavec upošteva splošne in konkretne probleme šole, razvojno usmeritev ter socialne okoliščine, predvsem pa aktualne potrebe učencev, učiteljev, vodstva šole ter staršev.

Svetovalna služba se vključuje v reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj preko dejavnosti pomoči, razvojnih in preventivnih dejavnosti ter dejavnosti načrtovanja in evalvacije.

Večino nalog šolske svetovalne službe je možno izvesti le v sodelovanju z ostalimi strokovnimi delavci šole. Medsebojno sodelovanje vseh strokovnih delavcev in vodstva šole je nujno potrebno za dosego zastavljenih ciljev. Pri takem načinu dela so vsi nosilci nalog enakopravni in nosijo strokovno odgovornost za opravljeno delo.

Delo svetovalne službe obsega:

  • vpis in sprejem šolskih novincev,
  • karierno orientacijo in vpis v srednje šole,
  • individualno ali skupinsko pomoč učencem pri spoznavanju ustreznih metod in tehnik učenja,
  • individualno ali skupinsko pomoč učencem s specifičnimi učnimi težavami,
  • sodelovanje z učitelji, starši ter zunanjimi institucijami pri reševanju pedagoške, psihološke, socialne in zdravstvene problematike učencev,
  • koordiniranje aktivnosti v okviru koncepta dela z nadarjenimi učenci,
  • sodelovanje pri pripravi, izvedbi in evalvaciji individualiziranih programov za učence s posebnimi potrebami ter izvajanje dodatne strokovne pomoči učencem,
  • individualno svetovanje in pomoč staršem učencev s posebnimi potrebami, nadarjenih učencev ter učencev z vzgojnimi in disciplinskimi težavami.

V šolski svetovalni službi sta zaposleni pedagoginji ga. Vanja Kotar in ga. Petra Verderber Skubin.

Dodatno strokovno pomoč učencem z odločbo o usmeritvi nudijo specialna pedagoginja, pedagoginja, socialna pedagoginja, logopedinja in psihologinja.

Dostopnost