Zahvala

Spoštovani starši, učenci, zaposleni in vsi ostali donatorji!

Vsem, ki ste prijazno donirali sredstva v šolski sklad Osnovne šole Frana Erjavca Nova Gorica, se iskreno zahvaljujemo.

Želimo si, da bi bili tudi v bodoče uspešni pri zbiranju sredstev, saj bomo na ta način lahko pomagali ter prispevali k zviševanju standarda pouka na naši šoli.

Skupaj lahko ustvarjamo za dobro, predvsem za dobro naših otrok, zato želimo zahvalo zaključiti z naslednjo mislijo: “Vsakdo potrebuje druge ljudi, ki mu bodo pomagali uresničiti sanje. Vsi potrebujemo drug drugega.” (Jim Rohn)

Donacija Ingstep inženiring d.o.o.

Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica, Mestna občina Nova Gorica in Fundacija za šport so ob koncu leta 2020 začele z zelo pomembnim projektom – prenova velike telovadnice. Dotrajano opremo, železo in drugi odpadni material so izvajalci odpeljali na deponijo, zbrana sredstva pa donirali v naš šolski sklad, zato se ob tej priložnosti zahvaljujemo podjetju Ingstep inženiring d.o.o. in donacijo v višini 429 evrov!

Dohodnina 0,5 %

Zahvaljujemo se vsem staršem, ki so se odločili, da bodo del dohodnine, ki ga lahko namenimo organizaciji po svoji izbiri, donirali šolskemu skladu Osnovne šole Frana Erjavca Nova Gorica. Za leto 2018 je šolski sklad prejel 1.313,87 evrov, v letu 2019 pa se je za donacijo odločilo še 47 staršev oziroma oseb. V imenu celotnega kolektiva osnovne šole se vam zahvaljuje za izkazano gesto, s katero bomo priklicali še več nasmehov na obraze naših učencev. V smehu leži ključ, s katerim spoznamo človeka (neznani avtor).

 

Novoletni bazar

Z novoletnim šolskim bazarje v šolskem letu 2019/2020 smo v Osnovni šoli Frana Erjavca Nova Gorica naredili velik korak naprej. Na predlog učiteljice Tjaše Colja Zorzut in z izjemno podporo vodstva šole in drugih sodelavk in sodelavcev, smo letošnji šolski bazar postavili po celotni osnovni šoli. Zapustili smo hrupno jedilnico in se sprehodili vse do odprtega atrija na samem vrhu šole, kjer so nam v prijetnem ambientu postregli s toplim čajem. V vsakem nadstropju smo stojnice opremili z izdelki naših učencev. Ob tej priložnosti se zahvaljujemo vsem učencem, ki so pod skrbnim mentorstvom učiteljev in učiteljic (nekateri celo skupaj z ravnateljem šole) ustvarili izdelke in jih prijazno odstopili za bazar ter staršem, ki so s prostovoljnimi prispevki za izdelke prispevali sredstva za novo ustanovljeni socialni sklad Osnovne šole Frana Erjavca Nova Gorica. Pri tem se ne smemo pozabiti zahvaliti tudi učiteljem in učiteljicam, brez njih vsega tega seveda ne bi bilo. Skupaj smo zbrali kar 1.389,71 evrov.

Donacija Softnet in Palsit

Med 27. in 29. 11. 2019 je bil že 17. leto zapored organiziran največji dogodek v Sloveniji na področju informacijske varnosti – konferenca INFOSEK. Pri podjetju Softnet in Palsit so se letos odločili, da bodo donacijo namenili prav našemu socialnemu skladu. Softnet in Palsit sta donirala po 250 evrov, skupaj torej 500 evrov v socialni sklad Osnovne šole Frana Erjavca Nova Gorica. Iskreno hvala!

Donacija Kolektor CPG

Vodstvo podjetja KOLEKTOR CPG D.O.O. iz Nove Gorice se je v letu 2019 odločilo, da bodo sredstva, namenjena novoletnim poslovnim darilom tokrat namenili kot donacijo v šolski sklad. Med izbranimi osnovnimi šolami smo bili tudi mi. Šolski sklad Osnovne šole Frana Erjavca Nova Gorica je prejel 1.000 evrov. Hvala!

Zakonodaja šolskega sklada

Zakonska podlaga:

Šolski sklad je zakonsko opredeljen v 135. členu Zakona o organizaciji vzgoje in izobraževanja (ZOFVI; Ur. l. RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj).

 

Osnovni podatki in sestava šolskega sklada

Ustanovitelj: Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica.
Upravitelj: Upravni odbor šolskega sklada Osnovne šole Frana Erjavca Nova Gorica je Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica.

Ime: Šolski sklad Osnovne šole Frana Erjavca Nova Gorica.
Kratko ime upravitelj: UO šolskega sklada.
Sedež in naslov: Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica, Kidričeva ulica 36, 5000 Nova Gorica (s pripisom »za šolski sklad«).
Transakcijski račun: SI56012846030672495 (Banka Slovenije), sklic 29101.

UO šolskega sklada Osnovne šole Frana Erjavca, v skladu s 3. odstavkom 135. člena ZOFVI, imenuje svet staršev.

Začetek mandata: 10. 2. 2021

Trajanje mandata: v skladu s Pravili šolskega sklada Osnovne šole Frana Erjavca Nova Gorica (trenutno veljavno: 2 leti).

Člani UO šolskega sklada (po abecednem redu):

  • predstavniki delavcev: Debenjak Tanja, Kobal Valentina, Lisjak Marjeta,
  • predstavniki staršev: Fišer Saša, Skubin Tina, Turel Samo, Vogrinčič Bizjak Jaka.

Predsednik UO šolskega sklada: Jaka Vogrinčič Bizjak
Namestnik predsednika UO šolskega sklada: Tanja Debenjak
Tajnik UO šolskega sklada: Tanja Debenjak

Konstitutivna seja članov uprvnega odbora je zaradi zaprtja vzgojno-izobraževalnih zavodov (okrožnica MIZŠ št. 6030-1/2020/80 z dne 23. 10. 2020) prestavljena za nedoločen čas. Do konstituiranja novega odbora opravlja pristiojnosti upravnega odbora prejšnji odbor, ki skrbi za kontinuiteto delovanja upravnega odbora. 

 

Program dela bo potrjen in sprejet s korespondenčno sejo.

Seje in zapisniki šolskega sklada

Seje UO šolskega slada: 
Šolsko leto 2020/2021
1. dopisna seja, 22. 10. 2020 – 30. 10. 2020

Šolsko leto 2019/2020
6. seja, 2. 10. 2019
7. seja, 9. 1. 2020
8. seja, 13. 2. 2020
9. seja, 10. 6. 2020

Šolsko leto 2018/2019
1. (konstitutivna) seja, 12. 11. 2018
2. seja, 22. 11. 2018
3. seja, 9. 1. 2019
4. seja, 6. 2. 2019
5. seja, 16. 5. 2019

Zapisniki sej:
Opomba: zapisniki in priloge k zapisnikom so dostopne v tajništvu zavoda, kot informacije javnega značaja, pri čemer se osebni podatki obdelujejo v anonimizirani obliki.

Finančno poročilo je UO šolskega sklada potrdil na 1. konstitutivni seji, 10. 2. 2021. Zapisnik je dostopen v tajništvu šole v anonimizirani obliki.

Finančno poročilo za poslovno leto 2020

 

Finančno poročilo je UO šolskega sklada potrdil na 8. redni seji, 13. 2. 2020 (sklep št. 3). Zapisnik je dostopen v tajništvu šole v anonimizirani obliki.

Finančno poročilo za poslovno leto 2019

V skladu s sklepi sveta staršev in sveta zavoda ter sklepom o ustanovitvi in Pravilnikom o delovanju  šolskega sklada Osnovne šole Frana Erjavca Nova Gorica objavljamo

RAZPIS  ŠOLSKEGA SKLADA OŠ Frana Erjavca Nova Gorica za šolsko leto 2020/2021

Osnovni namen, način dela in upravljanja šolskega sklada so opredeljeni s Sklepom o ustanovitvi in Pravilnikom o delovanju šolskega sklada. Oba akta lahko na kratko povzamemo:

  1. Osnovni namen sklada je financiranje ali sofinanciranje nalog interesnih dejavnosti in nad-standardnih izobraževalnih oblik dela učencev, za katere se odloči upravni odbor sklada. Namen teh dejavnosti je povečanje kakovosti pouka in življenja učencev na šoli, sredstva za take aktivnosti pa v rednem financiranju šole niso predvidena.
  2. Sredstva šolskega sklada so strogo namenska. Z njimi upravlja upravni odbor sklada, v katerem so štirje predstavniki sveta staršev in trije strokovni delavci šole, računovodstvo pa jih vodi prek posebnega stroškovnega mesta. Realizacijo dogovorjenih nalog vodijo učitelji mentorji, upravni odbor pa spremlja realizacijo nalog in porabo namenskih sredstev skladno z dogovori.
  3. Sredstva sklada so sredstva, ki jih šolski sklad pridobiva s prispevki drugih domačih in tujih fizičnih in pravnih oseb, prihodki od zbiralnih akcij učencev, prihodki od prodaje izdelkov učencev, prihodki od prodaje spominskih in promocijskih materialov, prihodki dela tržne dejavnosti šole in prihodki od dobrodelnih akcij, ki jih organizira šola.

Na razpis sklada se lahko prijavijo strokovni delavci, strokovni aktivi, programski učiteljski zbori in mentorji interesnih dejavnosti, ki jih izvajajo učitelji naše šole. Iz prispelih predlogov bo naloge izbral upravni odbor sklada. Prijava na razpis mora obvezno vsebovati:

  • podatke o tem, kdo se prijavlja na razpis, s kakšnim namenom in kratek opis naloge,
  • opis projekta (namen, potrebni material in oprema…),
  • pojasnilo o koristnosti projekta za učence, starše in šolo,
  • način in terminski plan realizacije ter vlogo in pomen sodelovanja učencev pri realizaciji in uporabi,
  • predvidene okvirne stroške.

Podrobne informacije o načinu delovanja šolskega sklada, o obveznostih predlagatelja in poteku realizacije odobrenih nalog so razvidne iz Pravilnika o delovanju šolskega sklada OŠ Frana Erjavca Nova Gorica, objavljenega na spletni strani šole.

Predloge oddajte v ovojnici z napisom »Razpis – Šolski sklad« v tajništvo šole do petka, 23. 4. 2021.

 

V Novi Gorici, 10. 2. 2021

 

Jaka Vogrinčič Bizjak, l.r.                                                                                      mag. Lara Brun, l.r.

predsednik UOŠS                                                                                                    ravnateljica Osnovne šole Frana Erjavca Nova Gorica

Osnovne šole Frana Erjavca Nova Gorica

 

Razpis v izvirniku

Dostopnost