Jutranje varstvo in podaljšano bivanje sta del razširjenega programa osnovne šole.

Jutranje varstvo (JV)

Jutranje varstvo je organizirano na podlagi prijav, ki so jih starši oddali konec prejšnjega šolskega leta in je brezplačno.

Za učence 1. razreda je organizirano od 6.30 do 8.00 ure, za učence od 2. do 5. razreda pa od 7.00 do 8.00 ure.

V okviru splošnih ciljev jutranjega varstva je učencem potrebno:

 • zagotoviti varno in spodbudno okolje, v katerem lahko pričakajo pouk,
 • organizirati počitek ali po izbiri dejavnosti, ki jih veselijo, sprostijo ali aktivirajo za pouk,
 • zagotoviti učno pomoč, če izrazijo željo po njej.

Jutranje varstvo poteka v učilnicah v pritličju šole.

Učenci, ki niso vključeni v jutranje varstvo, naj ne prihajajo v šolo pred 7.45 uro.

Podaljšano bivanje (OPB)

Podaljšano bivanje je oblika vzgojno-izobraževalnega procesa, ki jo šola organizira po pouku.

Cilje podaljšanega bivanja predpisuje nacionalni koncept. Dosegamo jih z naslednjimi dejavnostmi:

 • samostojno učenje,
 • ustvarjalno preživljanje prostega časa,
 • sprostitvena dejavnost,
 • prehrana (kosilo, popoldanska malica).

Podaljšano bivanje se organizira za učence na razredni stopnji, to je od 1. do 5. razreda in je brezplačno. V OPB se učenci vključujejo prostovoljno s prijavnico staršev. Ker število ur, ki jih je odobrilo ministrstvo največkrat ne zagotavlja kontinuiranega bivanja posameznega učenca v eni skupini skozi celotno izvajanje OPB, se skupine med samim izvajanjem mešajo, učenci prehajajo iz skupine v skupino, odvisno od števila učencev v določenih terminih v določenih oddelkih.

Učitelji podaljšanega bivanja prevzamejo učence po končanem pouku. Tako je učencem po končanem pouku zagotovljeno varno in organizirano preživaljanje časa med vrstniki. Podaljšano bivanje se zaključi ob 16. uri, dežurstvo za tiste, ki jih starši ne morejo prevzeti do 16. ure pa do 16.30 ure. 

V času izvajanja podaljšanega bivanja se ponavadi izvaja več interesnih dejavnosti. S takšnim načinom dela omogočamo izpeljavo podaljšanega bivanja po navodilih pristojnega ministrstva, in to, da lahko starši v večji meri prevzemajo otroke po končanih interesnih dejavnostih oz. po končanem OPB in ne kasneje v dopoldanskem času, kar bi dodatno obremenjevalo starše.

V okviru splošnih ciljev podaljšanega bivanja je učencem:

 • zagotovljeno spodbudno, zdravo in psihosocialno in fizično okolje za razvoj in izobraževanje,
 • omogočeno redno, samostojno in uspešno opravljanje obveznosti za šolo, v primeru potrebe pa tudi ustrezna strokovna pomoč,
 • omogočeno skupno načrtovanje in izbiranje dejavnosti in s tem sooblikovanje programa posamezne dejavnosti,
 • omogočeno razumevanje pomena vednosti in znanja za odraščanje in osebnostni razvoj,
 • omogočeno razumevanje pomena kakovostnih odnosov v skupini vrstnikov za dobro počutje in skupne dosežke.
Dostopnost