Zbiranje in obdelava osebnih podatkov

Na Osnovni šoli Frana Erjavca Nova Gorica se zavedamo pomena zasebnosti in si prizadevamo, da so osebni podatki pri nas zaščiteni. Osebne podatke zaposlenih, poslovnih partnerjev in staršev oziroma osebne podatke učencev obdelujemo izključno zaradi namena, zaradi katerega so bili podatki zbrani. Osebni podatki za splošno javnost ne bodo dostopni. Ker je skrb za podatke vrednota, bomo vse osebne podatke varovali v skladu z veljavnimi predpisi in z visoko stopnjo odgovornosti.

Upravljalec bo v dogovoru z ustanoviteljico Mestno občino Nova Gorica imenoval pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov v Osnovni šoli Frana Erjavca Nova Gorica v najkrajšem možnem času. V tem času je upravljalec dostopen po telefonu na številki 05 3359 050 in po elektronski pošti na naslovu tajnistvo@os-franaerjavca.si.

S pisno zahtevo, poslano na naslov Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica, Kidričeva ulica 36, 5000 Nova Gorica, lahko posameznik zahteva dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oz. omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter zahteva prenos podatkov.

Posameznik lahko dane privolitve v obdelavo osebnih kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekliče s pisno zahtevo, poslano na naslov Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica, Kidričeva ulica 36, 5000 Nova Gorica. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS, če meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

INFORMACIJE O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV ZA POSAMEZNIKE

PREDSTAVITEV UPRAVLJAVCA

Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica je devet-razredna osnovna šola in opravlja javno veljavni izobraževalni program za obvezne osnovne šole. Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica izdaja spričevala o uspehu in izobrazbi, ki imajo značaj javne listine.

Uradno ime upravljalca: Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica.

Naslov upravljalca: Kidričeva ulica 36, 5000 Nova Gorica.

Odgovorna oseba pri upravljalcu:

  • od 10. 8. 2020 Lara Brun, ravnateljica

VIZIJA VARSTVA ZASEBNOSTI OZIROMA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV

Na Osnovni šoli Frana Erjavca Nova Gorica se zavedamo pomena zasebnosti in si prizadevamo, da so osebni podatki pri nas zaščiteni. Osebne podatke zaposlenih, poslovnih partnerjev in staršev oziroma osebne podatke učencev obdelujemo izključno zaradi namena, zaradi katerega so bili podatki zbrani. Osebni podatki za splošno javnost ne bodo dostopni. Ker je skrb za podatke vrednota, bomo vse osebne podatke varovali v skladu z veljavnimi predpisi in z visoko stopnjo odgovornosti.

POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Upravljalec bo v dogovoru z ustanoviteljico Mestno občino Nova Gorica imenoval pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov v Osnovni šoli Frana Erjavca Nova Gorica v najkrajšem možnem času. V tem času je upravljalec dostopen po telefonu na številki 05 3359 050 in po elektronski pošti na naslovu tajnistvo@os-franaerjavca.si.

Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, lahko s pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov sami stopijo v stik glede vseh vprašanj, povezanih z obdelavo njihovih osebnih podatkov in uresničevanjem njihovih pravic na podlagi predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

NAMENI OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV IN PRAVNI TEMELJI

Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica obdeluje osebne podatke posameznikov na podlagi oziroma v okvirih zakonskega pravnega temelja:

  • Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l RS, št. 94/07; ZVOP-1),
  • Zakon o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 81/06, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-K; ZOsn),
  • Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj; ZOFVI),
  • Zakon o šolski prehrani (Ur. l. RS, št. 3/13, 46/14 in 46-16- ZOFVI-K; ZŠolPre-1),
  • Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US),
  • Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS, št. 40/06; ZEPDSV),
  • Pravilnik o prijavi in odjavi gostov (Ur. l. RS, št. 75/16),
  • Navodilo o spremembah navodila za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni (Ur. l. RS, št. 19/98, 47/98, 26/00, 67/01, 33/02, 37/03, 117/04, 31/05, 83/07, 22/09 in 17/15; Pravilnik),
  • in na podlagi drugih mednarodnih pogodb, predpisov EU ter nacionalnih zakonov, ki terjajo od Osnovne Šole Frana Erjavca Nova Gorica, da v določenih primerih posreduje osebne podatke posameznikov državnim organom in drugim upravljavcem za izpolnjevanje svojih ali njihovih zakonskih obveznosti ali pristojnosti.

Osnovna Šola Frana Erjavca Nova Gorica v določenih primerih zaproša posameznike za podajo privolitev v obdelavo njihovih osebnih podatkov, kadar je obdelava teh podatkov potrebna za namene, ki v zakonskih pravnih temeljih niso opredeljeni, kot na primer za uporabo elektronskega naslova na namen lažje komunikacije, za objavo fotografij učenca v šolskih publikacijah, na šolski spletni strani in za obveščanje javnosti o šolskih dogodkih in učnem procesu, za sodelovanje učenca v anketah, pri snemanju različnih izobraževalnih in promocijskih oddaj ipd. V teh primerih obdelava osebnih podatkov poteka v okviru s posameznikovo izjavo dopuščenega obsega osebnih podatkov, namena in dogovorjenih kanalov obveščanja, vse do preklica.

Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica osebne podatke učencev, staršev, zaposlenih in drugih posameznikov obdeluje v okviru in za namen izvajanja različnih dogovorov in pogodb, kamor sodi tudi obdelava osebnih podatkov učencev in njihovih staršev za namene izvajanja programa vzgoje in izobraževanja na podlagi njihove odločitve za vpis v našo šolo.

Spletna stran www.os-franaerjavca.si uporablja piškotke, ki so nujni le za delovanje spletne strani. Piškotki nam ne dajejo dostopa do računalnika in podatki, ki jih zbiramo preko piškotkov, ne vključujejo osebnih podatkov.

PRAVICE POSAMEZNIKOV

S pisno zahtevo, poslano na naslov Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica, Kidričeva ulica 36, 5000 Nova Gorica, lahko posameznik zahteva dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oz. omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter zahteva prenos podatkov.

Posameznik lahko dane privolitve v obdelavo osebnih kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekliče s pisno zahtevo, poslano na naslov Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica, Kidričeva ulica 36, 5000 Nova Gorica. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS, če meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

ROKI HRAMBE OSEBNIH PODATKOV

Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica bo obdelovala osebne podatke v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave in dokler bo to potrebno za dosego zasledovanega cilja.

Osebne podatke tako obdeluje do izpolnitve namena oziroma v okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov, še posebej, ko je obdelava osebnih podatkov potrebna v okviru sklenitve oziroma izvedbe pogodbe, razen v primerih, ko je rok hrambe osebnih podatkov zapovedan z zakonom. V slednjih primerih Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica podatke hrani v skladu z zakonsko zapovedjo.

Nova Gorica, 10. 8. 2020

Mag. Lara Brun, ravnateljica

Pravilnik o obdelavi osebnih podatkov
Sprememba pravilnika, 4. 9. 2019