Zakonska podlaga sveta zavoda

Svet zavoda je zakonsko opredeljen v 46., 47., in 48. členu Zakona o organizaciji vzgoje in izobraževanja (ZOFVI; Ur. l. RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) ter v 11. členu Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica (Uradno glasilo, št. 20/96, 13/98, Uradne objave, št. 9/02, Ur. l. RS, št. 56/08, 28/10).

 

Sestava sveta zavoda

Začetek mandata: 8. 11. 2017.
Trajanje mandata: 4 leta.

Člani sveta zavoda (po abecednem redu):

  • predstavniki delavcev: Kobal Valentina, Penko Nataša, Premrl Prosen Andreja, Trampuž Barbara, Zega Andreja;
  • predstavniki ustanoviteljice Mestne občine Nova Gorica: Mačešić Ingrid, Skok Jana, Podgornik Jernej;
  • predstavniki staršev: Kreže Duško, Mozetič Domen, Ušaj Helena.

Predsednica sveta zavoda: Trampuž Barbara.
Namestnik predsednice sveta zavoda: Kreže Duško.

Zapisniki sveta zavoda

Zapisniki sej: Opomba: priloge k zapisnikom so dostopne v tajništvu zavoda, kot informacije javnega značaja, pri čemer se osebni podatki obdelujejo v anonimizirani obliki.
Šolsko leto 2017/2018
1. seja, 8. 11. 2017
2. seja, 4. 1. 2018
1. dopisna seja, 6. 2. 2018
3. seja, 27. 2. 2018
4. seja, 19. 3. 2018
5. seja, 3. 5. 2018

Šolsko leto 2018/2019
6. seja, 28. 9. 2018
2. dopisna seja, 15. 10. 2018
3. dopisna seja, 12. 11. 2018
4. dopisna seja, 29. 11. 2018
5. dopisna seja, 14. 12. 2018
7. seja, 21. 1.2019
6. dopisna seja, 17. 5. 2019
7. dopisna seja, 28. 5. 2019
8. seja, 21. 2. 2019

Šolsko leto 2019/2020
9. seja, 26. 9. 2019
1. izredna seja, 9. 3. 2020
2. izredna seja 16. 3. 2020

Razpis za delovno mesto ravnatelj (m/ž)

Svet zavoda je na svoji 2. izredni seja sveta zavoda sprejel sklep o razpisu delovnega mesta ravnatelj (m/ž).

Razpis prostega delovnega mesta s pogoji za zasedbo

Opis delovnega mesta ravnatelj

Pojasnilo, 20. 3. 2020: vse zainteresirane kandidate obveščamo, da lahko priložite potrdila oziroma dokazila, ki niso overjena, v prijavi pa pripišete, da boste vsa potrdila oziroma dokazila overili kasneje, ko bodo izredne razmere na območju Republike Slovenije (razglasitev epidemije – covid-19) to dopuščale. Izjema velja zgolj za overitev fotokopij in zgolj v času izrednega stanja na območju Republike Slovenije. Svet zavoda samo v primeru ne overjenih potrdil oziroma dokazil NE BO smatral vlogo kot nepopolno, vloga MORA še vedno vsebovati VSA potrdila oziroma dokazila.